Newsy z rynku pracy. Luty

Czas na podsumowanie cyklu #newsyzrynkupracy z lutego. Pamiętajcie, ze cotygodniowe #newsyzrynkupracy możecie znaleźć na moim IG w każdy poniedziałek.

Bezrobocie wzrosło, ale to najniższy wzrost od wielu lat.

Według wstępnych danych w styczniu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 927,8 tys. bezrobotnych. W rejestrach urzędów pracy figurowało o 32,5 tys. osób więcej niż w grudniu 2021 roku, co oznacza wzrost – miesiąc do miesiąca – o 3,6 proc.

W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku.

W styczniu bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,6 proc. Oznacza to, że stopa bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc., ale w zestawieniu z końcem stycznia 2021 roku była niższa o 0,9 pkt proc.

Najlepiej sytuacja wyglądała w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wyniosło 3,2 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,1 proc.).

Warto przypomnieć, że z bezrobociem na poziomie 2,9 proc. awansowaliśmy na drugą pozycję w Unii Europejskiej. Według metodologii Eurostatu pod koniec ubiegłego roku bez pracy w Polsce było 504 tys. osób. Niższy wskaźnik uzyskali tylko Czesi. Z kolei przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 6,4 proc. [1]

„Rynek pracy w czasie COVID-19”. Styczeń 2022.

Oferty pracy w styczniu 2022 roku: 307 299. + 83 065 (+37%) w porównaniu ze styczniem 2021 roku

Liczba ofert pracy już ósmy miesiąc z rzędu jest wyższa niż w analogicznym okresie dwa lata temu (przed wybuchem pandemii). To pokazuje, że rynek pracy z nadwyżką odrabia straty wywołane walką z pandemią.

Od początku pandemii Poznań notuje najniższą liczbę nowych ofert pracy wśród największych polskich miast. I niemal zawsze na przedostatniej pozycji towarzyszą mu Katowice.

W największych miastach Polski w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przypada średnio 13,9 ofert pracy (wobec 8,8 rok temu). W styczniu 2022 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – 23,8 ofert na każdy tysiąc osób. Tuż za Krakowem jest Warszawa, w której przypadało średnio 22,4 ofert na tysiąc mieszkańców. Nadal najgorzej wypada Poznań – w minionym miesiącu wskaźnik ten wyniósł tylko 4,4.

W styczniu 2022 roku największy wzrost liczby ofert pracy rok do roku zanotowaliśmy wśród zawodów z branży IT (o 87 proc. więcej niż w styczniu 2021 roku) oraz wśród zawodów związanych z prawem (wzrost o 79 proc.). Najniższy wzrost popytu odnotowaliśmy natomiast w zawodach medycznych (o 16 proc. rok do roku), jednak może to być spowodowane efektem wysokiej bazy sprzed roku, kiedy popyt na pracowników ochrony zdrowia był bardzo silny. Niski odsetek wzrostu miały w styczniu również zawody związane z pracą fizyczną (25 proc.) oraz zawody finansowe (28 proc.). [2]

Analiza ofert pracy fizycznej.

Dane z portalu Pracuj.pl [3]:

W 2021 roku na Pracuj.pl zamieszczono 119 tysięcy ofert pracy fizycznej.

W styczniu 2022 roku do fachowców kierowano ponad 12 tysięcy ogłoszeń.

Rośnie liczba ofert dla pracowników produkcji, kierowców i budowlańców.

Około 1/4 ogłoszeń dla fachowców zawiera widełki wynagrodzeń.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy krok po kroku? Instrukcja krok po kroku.

Tekst pochodzi z opracowania Grant Thornton “Zatrudnianie cudzoziemców cz. 2” [4]

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce na trojakiej podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej (w tym zlecenia, agencyjnej bądź o dzieło),
 • pełnienia funkcji w zarządach osób prawnych.

Jednym z najprostszych sposobów legalizacji zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest tzw. procedura oświadczeniowa. Skorzystanie z niej znacznie przyspiesza podjęcie pracy przez obcokrajowca oraz nie powoduje konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy – czyli weryfikacji potrzeb kadrowych pracodawcy, które mogłyby zostać zaspokojone przez lokalny rynek pracy.

W ramach procedury oświadczeniowej pracę w Polsce mogą wykonywać obywatele: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii oraz Ukrainy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi został wydłużony do 24 miesięcy. Usunięto zapis o 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym, dzięki czemu można powierzyć pracę cudzoziemcowi bez przerwy na podstawie kolejnego oświadczenia.

KROK 1

Pracodawca do sporządzenia, a następnie złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy, potrzebuje poniższych informacji:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: (1) nazwa/imię i nazwisko; (2) NIP, REGON; (3) adres;
 • dane dotyczące cudzoziemca: (1) imię i nazwisko; (2) data urodzenia; (3) obywatelstwo; (4) dokument podróży – seria i numer, data wydania
  i data ważności;
 • informacje dotyczące pracy powierzonej cudzoziemcowi: (1) stanowisko/rodzaj wykonywanej pracy; (2) nazwa i kod zawodu; (3) symbol PKD; (4) miejsce wykonywania pracy; (5) rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy; (6) wymiar czasu pracy; (7) wysokość wynagrodzenia brutto; (8) okres wykonywania pracy.

Do wypełnionego oświadczenia należy jeszcze dołączyć zestaw dokumentów, takich jak:

 • ważny dowód osobisty lub inny dokument podróży potwierdzający tożsamość cudzoziemca;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu tożsamości lub podróży;
 • dowód wpłaty w wysokości 30 zł za wpis do ewidencji oświadczeń.

KROK 2

W celu rejestracji oświadczania oraz kompletu zgromadzonych dokumentów, pracodawca (podmiot zatrudniający) powinien udać się osobiście do właściwego urzędu pracy (ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu).

W okresie pandemii wymaganą formą składania oświadczania i pozostałych dokumentów jest forma elektroniczna – zgłoszeń należy dokonywać poprzez rządową stronę www.praca.gov.pl.

Na wspomnianej witrynie pracodawca ma do wyboru dwa oświadczenia: PSZ-OPWP oraz PSZ-OPWPA. Wniosek PSZ-OPWPA dotyczy podmiotów działających jako agencja pracy tymczasowej. Pracodawca powinien:

 • wybrać z dostępnej listy urzędów właściwy dla siebie podmiot,
 • następnie wypełnić stosowny druk,
 • podpiąć wcześniej zeskanowane dokumenty
 • i podpisać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym,
 • a następnie wysłać dokumenty.

KROK 3

Powiatowy Urząd Pracy w termie 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi ma obowiązek dokonania wpisu do ewidencji lub poinformowania o odmowie dokonania wpisu. Procedura ta może ulec wydłużeniu do 30 dni, jeżeli nastąpi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Aby wspomniany wpis był dokonany, muszą zostać spełnione łącznie
trzy warunki:

 • cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w rozporządzeniu o włączeniach podmiotowych lub o zawodach,
 • cudzoziemiec nie będzie wykonywał pracy sezonowej,
 • Wymogiem wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń jest to aby wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie była niższa od pracowników, którzy wykonują pracę na podobnym stanowisku bądź podobny rodzaj pracy.

KROK 4

Pracodawca, który uzyska wpis oświadczenia do ewidencji, musi poinformować Powiatowy Urząd Pracy – w terminie 7 dni – o podjęciu przez cudzoziemca zatrudnienia. Jeżeli okaże się, że cudzoziemiec nie stawił się w wyznaczonym dniu u pracodawcy i nie podpisał umowy, podmiot zatrudniający również jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie PUP – w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu.

KROK 5

Jeżeli podczas zatrudnienia dojdzie do zmiany warunków pracy zawartych w oświadczeniu, podmiot zatrudniający powinien wystąpić o nowe oświadczenie. Nie ma takiej konieczności w następujących przypadkach:

 • zmiany siedziby lub miejsca pobytu, nazwy czy formy prawnej podmiotu zatrudniającego;
 • przejścia zakładu pracy, bądź jego części, na innego pracodawcę;
 • zawarcia umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

Źródło: 

[1] cały artykuł:  www.pulshr.pl

[2] raport Grant Thornton: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/02/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-styczniu-2022.pdf

[3] analiza Pracuj.pl: https://media.pracuj.pl/177155-fachowcy-poszukiwani-analiza-ofert-pracy-fizycznej

[4] Grant Thornton “Zatrudnianie cudzoziemców cz. 2” https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/07/GrantThornton_Zatrudnienie_cz2_update2505.pdf


Zapraszam też na: 

LinkedIn

Facebook

Instagram

Dodaj komentarz